Yhteystiedot

Kou­lu­tus­päi­ville ilmoit­tau­tu­mi­set, osoit­teen­muu­tok­set ja eläk­keelle siir­ty­mi­seen liit­ty­vät ilmoi­tuk­set sekä ylei­set tie­dus­te­lut osoi­te­taan tek­ni­selle sihteerille.


Tek­ni­nen sih­teeri
webmaster@nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Lausun­to­pyyn­nöt, apuraha- ja jäsen­ha­ke­muk­set sekä ilmoi­tuk­set yhdis­tyk­sestä eroa­mi­sesta osoi­te­taan hal­li­tuk­sen sihteerille.

Sih­teeri
Kris­tiina Seri­maa
Wes­ten­din­puis­to­tie 1 B
02160 Espoo
sihteeri(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org
kristiina.serimaa(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Jäsen­mak­su­asioista vas­taa yhdis­tyk­sen varainhoitaja.

Varain­hoi­taja
Tanja Rii­hi­mäki
tanja.riihimaki(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Kir­jan­pi­täjä
Espoon yri­tys­tili Oy

Hannu Pulli
Ylä­portti 1 B-C
02210 Espoo

Jäse­na­no­mus­lo­make