Yhteistyö eduskunnan kanssa

14.2.2019

Kir­jal­li­nen kysy­mys hal­li­tuk­selle yli­opis­tol­li­sen psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sestä
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_652+2018.aspx

 

Edus­kun­nan Nuor­ten Mie­len­ter­vey­den Tuki­ryh­män seminaari

16.2.2010 Edus­kun­nan kan­sa­lai­sin­fon auditorio

Mitä on kou­lu­kiusaa­mi­nen? Miten sii­hen puu­tu­taan? Miten sii­hen voi­tai­siin puut­tua tehokkaammin?

Powerpoint-esitykset: