Yhdistys

Yhdis­tyk­sen toiminta

Yhdis­tyk­sen asioita hoi­taa hal­li­tus, joka vali­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa. Hal­li­tuk­seen kuu­luu vuo­deksi ker­ral­laan valit­tava puheen­joh­taja ja vii­destä seit­se­mään kah­deksi vuo­deksi ker­ral­laan valit­ta­vaa jäsentä. Yhdis­tyk­sen var­si­nai­seksi jäse­neksi voi­daan hyväk­syä nuo­ri­sop­sy­kiat­rian alalla toi­miva hen­kilö. Jäse­neksi pää­syä var­ten vaa­di­taan jäse­neksi pyr­ki­vän hake­mus, ja hyväk­sy­mi­sestä päät­tää hallitus.