Nuorisopsykiatrian päivät 10.-11.11.2016

NUORISOPSYKIATRIAN PÄIVÄT
10. – 11. mar­ras­kuuta 2016
Scan­dic Grand Marina, Marina Congress Cen­ter, Nor­dia kabi­netti,
Kata­ja­no­kan­lai­turi 6, Helsinki

ONX MUN PAKKO?

Näkö­kul­mia pakko-oireiseen häiriöön

Mistä on kyse kun on pakko sii­vota, laih­dut­taa, tar­kis­taa tai tois­taa? Tur­vaa tuova ritu­aali voi hel­posti muut­tua arjen toi­min­ta­ky­vyn ja mie­len toi­min­nan romah­dut­ta­vaksi kär­si­myk­seksi. Kou­lu­tus­päi­villä syven­ny­tään pakon tun­teen taus­talla ole­vaan dyna­miik­kaan, eri­lai­siin teo­reet­ti­siin näky­miin, neu­rop­sy­kiat­ri­siin pro­ses­sei­hin ja hoi­dol­li­siin näkö­kul­miin.  Tervetuloa!

 

Tors­tai 10.11.2016

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

8.45 – 10.00
Teo­riat täy­den­tä­mässä toi­si­aan – mikä on OCD?
Leena Jaak­kola, psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psykoanalyytikko

10.00 – 10.30
Kahvi

10.30 – 11.45
Pakko-oireiden aivo­me­ka­nis­mit.
Hasse Karls­son, pro­fes­sori, inte­gra­tii­vi­nen neu­ro­tiede ja psy­kiat­ria, TYKS

11.45 – 12.45
Lou­nas­tauko

12.45 – 13.45
Pakko-oireisen nuo­ren lää­ke­hoito.
Kari Moi­la­nen, lasten- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian erikoislääkäri

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
OCD:n kognitiivis-integratiivinen hoito.
Jan-Henry Sten­berg, FT, psyk.lis., kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti, Lin­ja­joh­taja, HYKS psykiatria

 

Per­jan­tai 11.11.2016

8.30 – 9.30
Koke­mus­asian­tun­ti­jan puheen­vuoro pakko-oireista ja oirei­luun joh­ta­vista syistä.
Marja Nis­ka­nen, psyk. sai­raan­hoi­taja, kokemusasiantuntija

9.30 – 10.00
Kahvi

10.00 – 11.30
Pakko-oireiden psy­ko­dy­na­mii­kasta – tapaus­esi­tys­ten kautta.
Mervi-Marja Mero, lasten- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psy­ko­te­ra­peutti (VET)

11.30 – 12.30
Lou­nas­tauko

12.30 – 13.45
Vas­ta­tun­teet pakko-oireisessa häi­riöissä.
Marja-Liisa Elo­ranta, psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psykoanalyytikko.

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Rutii­nit, ritu­aa­lit, juut­tu­mi­nen ja pakko-oireet – miten erot­taa OCD, autis­mi­kirjo ja Tou­rette?
Anita Puust­järvi, LL, las­tenp­sy­kiat­rian apu­lai­sy­li­lää­käri, KYS

 

***

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.11.2016 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Tar­vit­taessa lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044-2836806 ja/tai seija.ollikainen(-at-)welho.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi

Tulos­tet­tava esite PDF-muodossa.