Nuorisopsykiatrian päivät 7.-8.4.2016

NUORISOPSYKIATRIAN PÄIVÄT
7. – 8. huh­ti­kuuta 2016
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki
(Ruo­ho­lah­den metroasema)

MONIKULTTUURISUUDEN HAASTEET NUORISOPSYKIATRIASSA

Kevään kou­lu­tus­päi­vät tart­tu­vat ajan­koh­tai­seen aihee­seen. Moni­kult­tuu­ri­suus ja lisään­tyvä maa­han­muutto aset­ta­vat uusia oppi­mi­sen­haas­teita nuo­ri­sop­sy­kiat­ris­ten kysy­mys­ten parissa työs­ken­te­le­ville. Koh­taamme ene­ne­västi nuo­ria ja per­heitä, jotka vaka­van trau­ma­ti­soi­tu­mi­sen lisäksi jou­tu­vat aloit­ta­maan alusta vie­raassa kult­tuu­rissa. Hei­dän aut­ta­mi­sensa vaa­tii uutta ymmär­rystä ja oppi­mista niin moni­kult­tuu­ri­sesta mie­len­ter­veys­työstä kuin itses­tämme auttajina.

Tors­tai 7.4.2016

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

8.45 – 9.45
Moni­kult­tuu­ri­nen yhteis­kunta,
Eva Biau­det, kansanedustaja

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.45
Kun ei pysty unoh­ta­maan – trau­ma­ti­soi­tu­neen maa­han­muut­ta­jan koh­taa­mi­nen ja hoito.
Tapio Halla, psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, Tam­pe­reen kau­pun­gin psy­kiat­rian pkl. maahanmuuttajille

11.45 – 12.45
Lou­nas

12.45 – 14.00
Pel­koa, mitä­töin­tiä ja ulko­puo­li­suutta – rasismi las­ten ja nuor­ten kou­luar­jessa,
Anne-Mari Souto, YTTKM

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
Valt­te­rin tarina – Millä tavalla 11-vuotias tum­mai­hoi­nen suo­ma­lai­nen poika koh­taa ja käsit­te­lee rasis­mia,
Salla Saa­ri­nen, adop­tio­äiti, Adop­tio­per­heet ry, puheenjohtaja

Per­jan­tai 8.4.2016

8.30 – 9.45
Sek­su­aa­li­suus eri kult­tuu­reissa,
Pirkko Brusila, nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten eri­kois­lää­käri, pari- ja seksuaaliterapeutti

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.30
Maa­han­muu­ton psy­ko­dy­na­mii­kasta,
Levas Kovars­kis, psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psy­koa­na­lyy­tikko (IPA), psy­ko­te­ra­pian kou­lut­taja (SLL)

11.30 – 12.30
Lou­nas

12.30 – 13.45
Pako­lais­taus­tai­set nuo­ret: trau­ma­ko­ke­mus­ten tun­nis­ta­mi­sesta ja hoi­don tar­peen arvioin­nista,
Mar­ketta Kar­ja­lai­nen, sh, THM, amma­til­li­nen opet­taja, Diakonissalaitos

13.45 – 14.00
Kahvi

14.00 – 15.30
Pakolais- ja tur­va­paik­ka­ha­ki­ja­nuo­ren psy­ko­te­ra­peut­ti­sen hoi­don eri­tyis­piir­teet – tapaus­se­los­tuk­sia.
Ann-Christin Qvarnström-Obrey, psy­ko­logi, las­ten psy­ko­te­ra­peutti, Kidu­tet­tu­jen kuntoutuskeskus

Päi­vien päätös

***

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 31.3.2016 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta seija.ollikainen(-at-)welho.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi