Nuorisopsykiatrian päivät 5.-6.11.2015

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät
5.-6. mar­ras­kuu, 2015
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki
(Ruo­ho­lah­den metroasema)
 

ITSETUHOINEN NUORI

Syk­syn kou­lu­tus­päi­vät käsit­te­le­vät nuo­ruusi­käi­sen itse­tu­hoi­suutta. Miksi nuori haluaa kuolla, mitä yhteistä on viil­te­lyllä, päih­tei­den käy­töllä tai vaik­kapa somaat­ti­sen sai­rau­den hoi­ta­matta jät­tä­mi­sellä? Miksi nuori hyök­kää omaa ruu­mis­taan koh­taan? Itse­tu­hoi­suutta lähes­ty­tään moniam­ma­til­li­sesti tut­ki­muk­sen, psy­kiat­ri­sen arvion ja tera­peut­tis­ten hoi­to­jen kannalta.

Tors­tai 5.11.2015

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

8.45 – 10.00
Nuor­ten itse­tu­hoi­suus – mitä tut­ki­mus ker­too?
Mauri Mart­tu­nen, pro­fes­sori, THLHYKS.

10.00 – 10.30
Kahvi

10.30 – 11.45
Nuo­ren itse­tu­hoi­suu­den arviointi vas­taan­ot­to­ti­lan­teessa,
Laura Suo­ma­lai­nen, LT, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psykoterapeutti

11.45 – 12.45
Lou­nas

12.45 – 14.00
Itse­tu­hoi­suu­den psy­ko­dy­na­miikka
Anneli Hau­tala, psykoanalyytikko

14.00 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Elä­män halu ja halun elämä – itse­tu­hoi­sen nuo­ren psy­ko­te­ra­piasta,
Matti Pesola,
nuo­ri­sop­sy­ko­te­ra­peutti (VET)
kom­men­tointi Anneli Hautala

15.30 – 16.00
KELAN INFO – Tie­toa Kelan jär­jes­tä­mästä vaa­ti­vasta lää­kin­näl­li­sestä kun­tou­tuk­sesta – lain­muu­tos 1.1.2016 alkaen,
Lyyti Harju, laki­mies, Riikka Pel­to­nen, pääsuunnittelija

Per­jan­tai 6.11.2015

8.30 – 9.45
Itse­mur­hien ehkäisy – lyhy­tin­ter­ven­tio itse­mur­haa yrit­tä­neille,
Marena Kuk­ko­nen, pro­jek­ti­pääl­likkö, Linity

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.30
Nuor­ten huma­la­ha­kui­sen juo­mi­sen yhteys aivo­muu­tok­siin,
Noora Heik­ki­nen, LK, toh­to­ri­kou­lu­tet­tava
Tur­me­leeko alko­holi nuo­ren aivo­jen kehi­tyk­sen,
Virve Kek­ko­nen, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian erikoislääkäri

11.30 – 12.30
Lou­nas

12.30 – 14.00
”Sinulla on sil­mät etkä näe, sinulla on kor­vat etkä kuule”.
Somaat­ti­sesti sai­ras hoi­toa lai­min­lyövä nuori

Veikko Aal­berg, prof. eme­ri­tus, psykoanalyytikko

14.00 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.15
Vapaaksi viil­te­lystä
Katja Myl­ly­viita, PsM, kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peutti (YET)

Päi­vien päätös

* * *

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.10.15 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 €/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta seija.ollikainen(-at-)welho.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi

Ladat­tava PDF-versio ohjelmasta