Nuorisopsykiatrian päivät 19.-20.3.2015

NUORISOPSYKIATRIAN PÄIVÄT
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdistys

Aika: 19. – 20.3. 2015
Paikka: HYY/Domus, Hie­ta­nie­men­katu 14 A, Helsinki

 

KIUSATUT

Yhteis­kun­nal­li­sesta ilmiöstä psyyk­ki­seen patologiaan

Kiusa­tun nuo­ren yksi­näi­syys ja häpeä, aikuis­ten avut­to­muus, kiusaa­jan paha olo. Mistä kiusaa­mi­sessa on kyse? Mil­loin se on nor­maa­lia, mil­loin psy­ko­pa­to­lo­giaa? Mitä kiusaa­mi­sesta voi seu­rata? Missä kiusaa­mista tapah­tuu? Onko kiusaa­mi­nen yhteis­kun­nal­li­nen, ryh­mä­dy­naa­mi­nen vai psy­ko­lo­gi­nen ongelma? Mitä nuo­ri­sop­sy­kiat­rialla on tar­jot­ta­vana kiusa­tulle nuorelle?

 

Tors­tai 19.3.2015

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Eila Lauk­ka­nen, prof., Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

8.45 – 10.00
Nuor­ten yksi­näi­syys,
Niina Junt­tila, dos., Turun yliopisto

10.00 – 10.30
Kahvi

10.30 – 12.00
Kiusa­tut nuo­ri­sop­sy­kiat­rin näkö­kul­masta,
Klaus Ranta yli­lää­käri, nuo­ri­sop­sy­kiat­ria, HUS
12.00 – 13.00
Lounas

13.00 – 14.15
Yksi­näi­syys ja kiusa­tuksi tule­mi­sen psy­ko­dy­na­miikka
Matti Brum­mer, koulutuspsykoanalyytikko

14.15 – 14.45
Kahvi

14.45 – 16.00
Psy­ko­te­ra­pia­ta­paus – kom­men­tointi,
Matti Brummer

 

Per­jan­tai 20.3.2015

8.30 – 9.45
Kiusa­taanks tota? Kiusaa­mi­nen nuo­ruusiässä,
Anna­rilla Ahtola, PsT, kehitys- ja kas­va­tusp­sy­ko­lo­gian
eri­koisp­sy­ko­logi
9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.15
Kiusa­tun koke­mus­nä­kö­kulma
Jani Toi­vola, kan­san­edus­taja
11.15 – 12.45
Lounas

12.45 – 14.00
Kiusa se on pie­ni­kin kiusa –
konflik­tien sel­vit­tely  osana kun­tou­tu­mista,
Jukka Vir­ta­nen, osas­ton­hoi­taja, HYKS, nuo­ri­sop­sy­kiat­ria
Mika Saatsi, sai­raa­la­kou­lun reh­tori, Tuusula

14.00 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.00
Nuo­ret ja net­ti­kiusaa­mi­nen,
Jarno Saa­ri­nen, net­ti­po­liisi, van­hempi konstaapeli

15.00 – 15.15
Keskustelu

 

LADATTAVA ESITE

***

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3.15 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta seija.ollikainen(a)welho.com tai Olli Salolta olli.salo(a)kuh.fi