Nuorisopsykiatrian päivät 6.-7.11.2014

ADHD-oireinen nuori nuo­ri­sop­sy­kiat­rian ken­tällä

HYY/DOMUS, Hie­ta­nie­men­katu 14 A, Helsinki

Neu­ro­lo­giaa, nuo­ri­sop­sy­kiat­riaa, kun­tou­tusta, lää­kettä, val­men­nusta vai psy­ko­te­ra­piaa? Kun tie­tei­den väli­set raja-aidat käy­vät tar­peet­to­miksi, se syn­nyt­tää väis­tä­mättä uusia rajoja ja uusia tut­ki­musa­lueita. Uusia neu­rop­sy­kiat­ri­sia yksi­köitä perus­te­taan ja hoi­to­mal­leja luo­daan. Kou­lu­tus­päi­villä poh­di­taan mikä on nuo­ri­sop­sy­kiat­rian rooli ADHD-oireisen nuo­ren hoi­dossa, eri­tyi­sesti kun moni­häi­riöi­syys on useam­min sääntö kuin poik­keus. Kuinka hoi­taa nuorta unoh­ta­matta hänen yksi­löl­listä tilan­net­taan, per­soo­nal­li­suut­taan ja nuo­ruusiän kehi­tyk­sen tuo­mia haasteita?

Tors­tai 6.11.2014

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus
Eila Lauk­ka­nen yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pro­fes­sori Itä-Suomen yliopisto

8.45 – 10.00
ADHD – tut­ki­muk­sesta hoi­toon
Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof. Dr., kou­lu­tusa­na­lyy­tikko
Sigmund-Freud-Institut, Frank­furt
Luento tul­ka­taan suomeksi

10.00– 10.30
Kahvitauko

10.30 – 11.45
Esi­tys jatkuu

11.45 – 12.45
Lounastauko

12.45 – 13.00
”Nuor­ten mie­len­ter­veys­teko 2014″ -pal­kin­non luovutus

13.00 – 14.00
Tapaus ja kom­men­tointi
Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber

14.00 – 14.30
Kahvitauko

14.30 – 15.45
Esi­tys jat­kuu – keskustelu

 

Per­jan­tai 7.11.2014

8.30. 9.30
Tapaus
Viivi Naapi, psy­ko­logi, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian
osas­tokli­nikka, HUS

9.30 – 10.00
Kahvitauko

10.00 – 11.15
Mitä ADHD on? – diag­nos­tiikka ja lää­ke­hoito
Elina Sih­vola, LKT, psyk. eri­kois­lää­käri, neu­rop­sy­kiat­rian pkl., HUS

11.15 – 12.15
Lounastauko

12.15 – 13.15
Neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­nus – nuo­ren myön­tei­nen tuke­mi­nen val­men­nuk­sen kei­noin
Kirsi Sauk­kola, psy­kiat­ri­nen sh, rat­kai­su­kes­kei­nen valmentaja

13.15 – 14.15
ADHD-oireisen nuo­ren opin­to­jen tuke­mi­nen
Tuula Palomäki-Jägerroos, TtM, amma­til­li­nen eri­tyi­so­pet­taja, neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­taja, Orton Invalidisäätiö

14.15 – 14.30
Kahvitauko

14.30 – 15.30
Panee­li­kes­kus­telu
Tuula Palomäki-Jägerroos, TtM
Kirsi Sauk­kola, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­taja
Elina Sih­vola, LKT, psyk. eri­kois­lää­käri
Viivi Naapi, psy­ko­logi
Taisto Lep­pä­saari, neuropsykologi

15.30 – 15.45
Kou­lu­tus­päi­vien päätös

 

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv.

Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 24.10.14 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Levas Kovars­kik­selta leo.kovarskis@gmail.com tai puh. 040-5524274, tai Olli Salolta olli.salo@kuh.fi tai puh. 0400-273028.