Nuorisopsykiatrian päivät 7.-8.11.2013

SUKUPUOLI / SEKSUAALISUUS – moni­nais­ten ilmiöi­den koh­taa­mi­nen
nuo­ri­sop­sy­kiat­riassa

HYY/DOMUS, Hie­ta­nie­men­katu 14 A, Helsinki

Mar­ras­kuun nuo­ri­sop­sy­kiat­rian kou­lu­tus­päi­vien aihe käsit­te­lee suku­puo­li­suutta, sek­su­aa­li­suutta ja iden­ti­teet­tiä. Aihe on yhteis­kun­nas­samme kroo­ni­sesti ajan­koh­tai­nen, mutta nuo­relle usein akuutti huo­le­naihe. Kou­lu­tuk­sessa pyri­tään käsit­te­le­mään suku­puo­li­suutta ja sek­su­aa­li­suutta laa­jasti lähes­tyen niitä eri näkö­kul­mista niin yhteis­kun­nan, lää­ke­tie­teen kuin psy­ko­te­ra­pian kan­nalta. Nor­maa­liu­teen tutus­tu­taan poik­kea­vuuk­sien kautta. Eri­tyis­huo­mio kou­lu­tuk­sessa koh­dis­te­taan trans­su­ku­puo­li­suu­teen, mitä se tar­koit­taa nuo­ren kas­vulle ja iden­ti­tee­tin kehitykselle?

Tors­tai 7.11.13

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus
Eila Lauk­ka­nen yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pro­fes­sori Itä-Suomen yliopisto

8.45 – 10.00
Suku­puo­li­suu­den kehi­tys lapsuus- ja nuo­ruusiässä
Hanna Huo­pio, LT, las­ten endokrinologi

10.00– 10.30
Kahvitauko

10.30 – 11.45
Nuori ja sukupuoli-identiteetin etsi­mi­nen
Eila Lauk­ka­nen, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pro­fes­sori Itä-Suomen yliopisto

11.45 – 13.00
Lounastauko

13.00 – 14.00
Nais­ten sek­su­aa­li­suu­den tukah­dut­ta­mi­nen
Henry Laa­sa­nen, YTM (yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri), sosio­logi, kirjailija

14.00 – 14.30
Kahvitauko

14.30 – 15.45
Trans­su­ku­puo­li­suus nuo­ruusiässä: käy­tän­nöt, ilmiöt ja vas­ta­tun­teet
Ras­mus Lilja, psy­ko­logi, psy­ko­te­ra­peutti, nuo­ri­sop­sy­kiat­ria, HUS.

 

Per­jan­tai 8.11.13

8.30. 9.45
Sukupuoli-identiteetti: vari­aa­tiot ja hoi­don tarve lap­suu­dessa ja nuo­ruu­dessa
Riit­ta­kerttu Kaltiala-Heino, prof., yli­lää­käri, nuo­ri­sop­sy­kiat­ria, PSHP

9.45 – 10.15
Kahvitauko

10.15. – 11.30
Tapaus: trans­sek­su­aa­li­seen ope­raa­tioon tuleva psy­ko­te­ra­piassa
Eero Les­kelä, psy­ko­logi, psy­ko­te­ra­peutti, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pkl.

11.30 – 12.30
Lounastauko

12.30 – 13.45
Moni­muo­toi­nen sek­su­aa­li­suus ja psy­ko­te­ra­peut­ti­nen hoi­ta­mi­nen
Susanna Kunto, PsM, psy­ko­te­ra­peutti VET, psy­koa­na­lyy­tikko (IPA), psykoterapiakouluttaja.

13.45 – 14.15
Kahvitauko

14.15 – 15.30
Panee­li­kes­kus­telu
Eila Lauk­ka­nen, yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pro­fes­sori Itä-Suomen yli­opisto
Riit­ta­kerttu Kaltiala-Heino, prof., yli­lää­käri, nuo­ri­sop­sy­kiat­ria, PSHP,
Veli Matti Tai­nio, kli­nik­kay­li­lää­käri, psy­koa­na­lyy­tikko,
Pia Uosu­kai­nen, psyk. eri­kois­sai­raa­la­hoi­taja,
Levas Kovars­kis, psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, kou­lu­tusp­sy­koa­na­lyy­tikko (PIEE/IPA)

15.30 – 16.00
Kou­lu­tus­päi­vien päätös

 

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170€/1 pv.

Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.9.-25.10.13 yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut tilille 800010-70120648 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Levas Kovars­kik­selta leo.kovarskis@gmail.com tai puh. 040-5524274, tai Olli Salolta olli.salo@kuh.fi tai puh. 0400-273028.