Mark Solms -webinaarin osallistumisohjeet

Pro­fes­sori Mark Solm­sin semi­naa­ri toteu­tuu verkkolähetyksenä.

Tapah­tuma toteu­te­taan Zoom-palvelulla (Zoom-ohjelman asen­nus tie­to­ko­neelle: https://zoom.us/download)

Webi­naa­riin voi osal­lis­tua tie­to­ko­neella, äly­pu­he­li­mella tai table­tilla. Zoom-ohjelmiston asen­ta­mista suo­si­tel­laan etu­kä­teen. Webi­naa­riin voi osal­lis­tua tie­to­ko­neella myös Google Chrome tai Mozilla Fire­fox -selai­milla ilman Zoom-ohjelman asentamista.

Osal­lis­tu­mis­lin­kit tapah­tu­maan on toi­mi­tettu 22.09.2020 säh­kö­pos­titse ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä ilmoi­tet­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Mikäli et ole saa­nut link­kiä, ota yhteyttä osoit­tee­seen admin@nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Mikäli käy­tät äly­pu­he­linta tai tablet­tia, niin Zoom-ohjelmiston tulee olla asen­nettu.
Zoom-ohjelman voi asen­taa puhe­li­meen tai tablet­tiin seu­raa­vien link­kien kautta:
– Apple-laitteet: https://apps.apple.com/fi/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=fi
– Android-laitteet: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fi

Semi­naari tul­ka­taan suo­meksi. Osal­lis­tuja voi valita Zoom-ohjelmassa alku­pe­räi­sen ääni­rai­dan tai tulkkauksen.