Mark Solms semi­naa­rin toteu­tus syk­syllä 2020 on muuttunut

KOULUTUSTIEDOTE

Mark Solms semi­naa­rin toteu­tus syk­syllä 2020 on muuttunut.

Koska tuleva syksy Covid-19 -pan­de­mian takia on vielä kovin epä­varma, olemme pää­ty­neet toteut­ta­maan Pro­fes­sori Mark Solm­sin semi­naa­rin verkkolähetyksenä.

Semi­naa­riin ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu aiem­min ilmoi­te­tulla tavalla yhdis­tyk­sen koti­si­vu­jen kautta http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua omalla internet-yhteydellä varus­te­tulla tietokoneella.

Yhdis­tyk­sen tek­ni­nen sih­teeri toi­mit­taa tar­kem­mat ohjeet kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­seksi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Kou­lu­tus tul­ka­taan, tulk­kina toi­mii Kimmo Absez. Voit valita kuun­te­letko suo­meksi tul­kat­tua esi­tystä vai alku­pe­räistä englan­nin­kie­listä Pro­fes­sori Solm­sin esitystä.

Kou­lu­tuk­sen aika­tau­luja tul­laan hiu­kan muut­ta­maan, mutta sisältö ja kou­lu­tus­päi­vien ajan­kohta (24.-25.9.2020) pysy­vät muut­tu­mat­to­mina. Aika­taulu tar­ken­tuu vielä ja päi­vit­tyy yhdis­tyk­sen koti­si­vuille. Pro­fes­sori Solms puhuu Kapkaupungista.

 

Ter­ve­tu­loa koulutukseen!

Kou­lu­tus­toi­mi­kunta
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry