Nuorisopsykiatrian päivät: Mark Solms -seminaari

KOULUTUSTIEDOTE

Mark Solms semi­naa­rin toteu­tus syk­syllä 2020.

Pro­fes­sori Mark Solm­sin semi­naa­ri toteu­tuu verkkolähetyksenä.

Semi­naa­riin ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu yhdis­tyk­sen koti­si­vu­jen kautta http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua omalla internet-yhteydellä varus­te­tulla tietokoneella.

Yhdis­tyk­sen tek­ni­nen sih­teeri toi­mit­taa tar­kem­mat ohjeet kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­seksi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Kou­lu­tus tul­ka­taan, tulk­kina toi­mii Kimmo Absez. Voit valita kuun­te­letko suo­meksi tul­kat­tua esi­tystä vai alku­pe­räistä englan­nin­kie­listä Pro­fes­sori Solm­sin esitystä.

Kou­lu­tuk­sen aika­tau­lu sisältö ja kou­lu­tus­päi­vien ajan­kohta on päi­vi­tetty. Pro­fes­sori Solms puhuu Kapkaupungista.

Ter­ve­tu­loa koulutukseen!

Kou­lu­tus­toi­mi­kunta
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

 


Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry
Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät
24. – 25. syys­kuuta 2020

MARK SOLMS
WEBINAARI

Käy­tän­nön joh­da­tus neuropsykoanalyysiin

Neu­rop­sy­koa­na­lyysi läh­tee siitä olet­ta­muk­sesta, että aivot ja mieli ovat sama asia kat­sot­tuna kah­desta eri näkö­kul­masta   –  objek­tii­vi­sesta (aivot) ja sub­jek­tii­vi­sesta (mieli). Tästä seu­raa se, että kaikki mitä tie­dämme aivoista vai­kut­taa sii­hen, miten ymmär­rämme mie­len   –   ja päin­vas­toin. Tässä semi­naa­rissa nämä kaksi näkö­kul­maa sovi­te­taan yhteen ja tar­kas­tel­laan tämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen käy­tän­nön seu­rauk­sia klii­ni­seen työhön.

Luen­not ovat englan­nin­kie­li­siä ja ne tul­ka­taan suo­meksi, tulk­kina Kimmo Absezt.

ALKUPERÄINEN OHJELMA

To 24.9.2020 

08.45 – 09.00
Kou­lu­tus­päi­vän avaus
– Päi­vän puheen­joh­taja Olli Salo, psy­ko­logi, psy­koa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daatti
– Psy­kiatri, psy­koa­na­lyy­tikko Martti Tuo­hi­metsä esit­te­lee Pro­fes­sori Mark Solmsin

09.00 – 11.00 
AFFEKTIT JA KOGNITIO – TIETOINEN JA TIEDOSTAMATON
– Tie­toi­suu­den affek­tii­vi­nen perusta ja kog­ni­tion tie­dos­ta­ma­ton luonne
– Työ­muisti ja tietoisuus

11.00 – 12.00
Lou­nas

12.00 – 14.00
MUISTITORJUNTA JA TIETOISUUS

14.00 – 14.15 
Kahvi

14.15 – 16.15
VIETITVAISTOT JA AFFEKTIT PSYKOPATOLOGIAN TAKANA

Pe 25.9.2020

08.45 – 09.00
Kou­lu­tus­päi­vän avaus
– Päi­vän puheen­joh­taja Anneli Larmo, psy­kiatri, psykoanalyytikko

9.00 – 10.15
PSYYKKISEN OIREILUN JA PSYKOTERAPIAN KÄSITTEITÄ 
NEUROPSYKOANALYYSIN KAUTTA  YMMÄRRETTYNÄ
– Tie­toi­nen id ?
– Miksi poti­laamme kär­si­vät ensi­si­jai­sesti  tun­tei­den vuoksi?
– Oirei­den mer­ki­tys?
– Psy­ko­te­ra­pian var­si­nai­nen tehtävä

10.15-10.30 
Kahvi

10.30-11.30 
Edel­li­nen luento jat­kuu
– Vas­tat­rans­fe­renssi (affek­tii­vi­nen ulot­tu­vuus ja objek­ti­suh­deu­lot­tu­vuus)
– Miksi trans­fe­rens­si­tul­kinta saa aikaan muu­tosta?
– Mihin tar­vi­taan läpityöstämistä?

11.30 – 12.30 
Lou­nas

12.30 – 13.45 
Ensim­mäi­nen tapaus, semi­naa­rin osa­not­taja Raimo Raap­pana, psy­ko­logi, psy­koa­na­lyy­tikko (IPA) tapaus­ker­to­mus ja keskustelua

13.45 -14.00
Kahvi

14.00 – 15.15
Toi­nen tapaus, semi­naa­rin osa­not­taja Martti Tuo­hi­metsä, psy­kiatri, psy­koa­na­lyy­tikko (IFPS) tapaus­ker­to­mus ja keskustelua

15.15
Kou­lu­tus­päi­vien päätös 

Huo­mat­ta­vaa; Ennen kou­lu­tus­päi­viä suo­si­tel­laan luet­ta­vaksi ohei­set tekstit

YLEISTÄ

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 150 €/2 pv ja 100 €/1 pv sekä ei-jäsenille 250 €/2 pv ja 150/1 pv.  Ilmoit­tau­tu­mi­nen 15.9.2020 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10 e/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 20.9.2020 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com tai puh. 0442836806

KOULUTUSPAIKKA

Kou­lu­tus­ toteu­te­taan verk­ko­läh­etyk­senä. Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua omalla internet-yhteydellä varus­te­tulla tie­to­ko­neella. Osal­lis­tu­jat voi­vat esit­tää kysy­myk­siä, tilai­suus on siis inte­rak­tii­vi­nen. Pro­fes­sori Solms on tot­tu­nut webi­naa­ri­kou­lut­taja ja innos­tava luen­noit­sija. Pro­fes­sori Solms puhuu Kapkaupungista.

PROFESSORI MARK SOLMS; KUKA HÄN ON?

Mark Solms tun­ne­taan par­hai­ten uneen liit­ty­vän etuai­vo­jen toi­min­nan tut­ki­muk­sesta sekä työs­tään psy­koa­na­lyyt­tis­ten teo­rioi­den ja mene­tel­mien integroi­mi­sessa moder­niin neu­ro­tie­tee­seen. Hän on neu­rop­sy­ko­lo­gian pro­fes­sori Kap­kau­pun­gin yli­opis­tossa ja Groote Schuu­rin sai­raa­lassa (psy­ko­lo­gian ja neu­ro­lo­gian osastot).

Pro­fes­sori Solms on tällä het­kellä Kan­sain­vä­li­sen Psy­koa­na­lyyt­ti­sen Yhdis­tyk­sen (IPA) tut­ki­mus­joh­taja, Ame­ri­kan Psy­koa­na­lyyt­ti­sen Yhdis­tyk­sen (APA) tie­de­jaos­ton joh­taja (Science Direc­tor of the Ame­rican Psyc­hoa­na­ly­tic Associa­tion) sekä Etelä-Afrikan psy­koa­na­lyyt­ti­sen yhdis­tyk­sen pre­si­dentti. Mark Solms perusti kan­sain­vä­li­sen neu­rop­sy­koa­na­lyysi yhdis­tyk­sen (Inter­na­tio­nal Neu­rop­syc­hoa­na­ly­sis Society) vuonna 2000 ja perusti ja toi­mitti Neu­rop­syc­hoa­na­ly­sis –jul­kai­sua vuo­teen 1999 asti.

Hän on val­mis­teilla ole­vien teos­sar­jo­jen Revi­sed Stan­dard Edi­tion of the Complete Psyc­ho­lo­gical Works of Sig­mund Freud ja Complete Neu­roscien­ti­fic Works of Sig­mund Freud pää­toi­mit­taja ja kääntäjä.

Hänen uusim­mat kir­jansa ovat The Fee­ling Brain, 2015 (Kar­nac) ja Bey­ond Evo­lu­tio­nary Psyc­ho­logy , 2010 (Cam­bridge). Hänen var­hai­sempi teok­sensa The Brain and the Inner World, 2003 (Kar­nac) oli myyn­ti­me­nes­tys, joka kään­net­tiin 13 kielelle.

 

ESITE