Nuorisopsykiatrian päivät 26.-27.3.2020 peruttu

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen kou­lu­tus­toi­mi­kunta on päät­tä­nyt perua nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 26.-27.3.2020 koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuoksi.

Palau­tamme jo mak­se­tut osal­lis­tu­mis­mak­sut. Mak­sun suo­rit­ta­mi­seksi pyy­dämme ilmoit­ta­maan tili­nu­me­ron säh­kö­pos­titse varainhoitaja(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org.

Ter­vei­sin,
Kou­lu­tus­toi­mi­kunta
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry