SNPY: sääntömääräinen vuosikokous 2020

Suo­men hal­li­tuk­sen anta­mien suo­si­tus­ten mukai­sesti Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen hal­li­tus on päät­tä­nyt perua kevään kou­lu­tus­päi­vät 26-27.3.2020.

Aiem­masta ilmoi­tuk­sesta poi­ke­ten vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään koko­naan etä­ko­kouk­sena. Kokouk­seen osal­lis­tu­mi­nen tapah­tuu tie­to­ko­neella tai mobii­li­lait­teella (äly­pu­he­lin tai tabletti) avat­ta­valla linkillä.

Etäyh­teyttä var­ten pyy­dämme, että osal­lis­tuja ilmoit­taa 26.3.2020 men­nessä sih­tee­rille (sihteeri(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org) säh­kö­pos­tio­soit­teen, mihin osal­lis­tu­mis­linkki lähetetään.

SNPY: sään­tö­mää­räi­sen vuo­si­ko­kouk­sen esi­tys­lista (PDF)