Nuorisopsykiatrian päivät 26.-27.3.2020

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen kou­lu­tus­toi­mi­kunta on päät­tä­nyt perua nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 26.-27.3.2020 koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuoksi.

Palau­tamme jo mak­se­tut osal­lis­tu­mis­mak­sut. Mak­sun suo­rit­ta­mi­seksi pyy­dämme ilmoit­ta­maan tili­nu­me­ron säh­kö­pos­titse varainhoitaja(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org.

Ter­vei­sin,
Kou­lu­tus­toi­mi­kunta
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys rySuo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät
26. – 27. maa­lis­kuuta 2020
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)

Arki läh­tee lapasesta?

Maa­ilma on muut­tu­nut; nuo­rilla on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, mutta he myös kuor­mit­tu­vat aiem­paa enem­män. Tämä ilme­nee lisään­ty­vinä stres­sioi­reina.  Aiem­min nuo­ria oli vai­kea saada illalla kotiin, nyky­ään nuo­ria on vai­kea saada pois digi­lait­teilta. Taval­li­sesti nuori pys­tyy lait­tei­den käyt­töään sää­te­le­mään, mutta jos käyttö ei pysy­kään hal­lin­nassa voi seu­rauk­sena olla monen­lai­sia sosi­aa­li­sia ja psyyk­ki­siä ongel­mia. Kou­lu­tus­päi­villä pereh­dy­tään arjen haas­tei­siin ja mie­ti­tään kei­noja tukea ja aut­taa arjen taval­li­sissa vaikeuksissa.

To 26.3.2020

8.45 – 9.00
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Marja Haapasalo-Pesu, SNPY:n puheenjohtaja

9.00 – 10.15
Nuor­ten uni ja union­gel­mat,
Anna-Sofia Urrila, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian dosentti

10.15 – 10-45
Kahvi

10.45 – 12.00
Uni­koulu nuo­rille eli union­gel­mien käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­ti­set hoi­to­me­ne­tel­mät,
Juu­lia Paa­vo­nen, las­tenp­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, apu­lai­sy­li­lää­käri HUS

12.00 – 13.00
Lou­nas

13.00 – 14.00
Nuor­ten kokema stressi kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn perus­tella,
Riikka Iko­nen, eri­kois­tut­kija, TtT, THL

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
Stres­sin­hal­lin­ta­kou­lu­tus,
Säde Ryt­kö­nen, hyvin­voin­ti­koor­di­naat­tori,
Pohjois-Savon hyvin­voin­ti­koor­di­naat­tori,
Pohjois-Savon sai­raan­hoi­to­piiri, perus­ter­vey­den­huol­lon yksikkö

 

Pe 27.3.2020

8.30 – 9.45
Riip­pu­vuuk­sien neu­ro­bio­lo­gi­nen tausta,
Petri Hyy­tiä, FT, dosentti, Hel­sin­gin yli­opisto, far­ma­ko­lo­gian laitos

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.45
Nuo­ret ja netti, tule­narka yhdis­telmä?
Silja Kosola, nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen dosentti

11.45 – 12.30
Lou­nas

12.30 – 13.45
Net­ti­porno,
Karo­liina Vuoh­to­niemi, eri­tyis­ta­son sek­su­aa­li­te­ra­peutti (NACS),
sex addic­tion coun­sel­lor (CPCAB), Sexpo ihmissuhdekeskus

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Ongel­mal­li­nen digi­pe­laa­mi­nen ja mitä sille voi tehdä,
Terhi Mus­to­nen, psy­ko­logi, Digipelirajat´on-toiminnan pääl­likkö, Sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan säätiö

 

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 18.3.2020 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10 e/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 20.3.2020 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com tai puh. 0442836806

PDF-esite

map