Nuorisopsykoterapiasäätiö tiedottaa

Hyvä kol­lega,

Nuo­ri­sop­sy­ko­te­ra­pia­sää­tiöllä on sinulle kolme tär­keää uutista.

Ensin­nä­kin, olemme saa­neet kiin­ni­tet­tyä yhden tämän het­ken suo­si­tuim­mista esiin­ty­jistä ja psy­koa­na­lyyt­ti­sista vai­kut­ta­jista, Nancy McWil­liam­sin, kou­lu­tus­päi­viemme kan­sain­vä­li­seksi luen­noit­si­jaksi 17.-18.5.2019. Näki­simme sinut mie­luusti siellä. Paik­koja on rajoi­te­tusti ja ne täy­te­tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelma PDF-tiedostona

Toi­seksi, uusi psy­ko­dy­naa­mi­nen kou­lut­ta­ja­kou­lu­tus alkaa syk­syllä 2019, ja sii­hen on hakuaika käyn­nissä nyt 28.2.2019 saakka!

Lisä­tie­toa tässä PDF-tiedostossa

Kol­man­neksi, uusi nuo­ri­sop­sy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tus käyn­nis­tyy myös syk­syllä 2019. Oletko tie­toi­nen tai tun­netko alan ihmi­siä, joita laa­du­kas psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tus voisi kiin­nos­taa? Lai­tat­han hyvää sanaa leviä­mään, mikäli koet että kou­lu­tuk­semme on sinusta suositeltavissa.

Lisä­tie­toa tässä PDF-tiedostossa

 

Hyvää vuo­den 2018 lop­pua, ja toi­vot­ta­vasti koh­da­taan muo­dossa tai toi­sessa vuonna 2019!

Läm­pi­mästi,

Nuorisopsykoterapia-säätiö