Nuorisopsykiatrian päivät: HYVÄN KÄÄNTÖPUOLI Nuoren käytöshäiriö

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päivät

4.-5. huh­ti­kuuta 2019

Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)

 

HYVÄN KÄÄNTÖPUOLI

Nuo­ren käytöshäiriö

Käy­tös­häi­riöi­sen nuo­ren aut­ta­mi­nen on haas­teel­lista ja moni­nai­sia tun­teita herät­tä­vää. Päih­teet, uhmak­kuus, hoi­toon sitou­tu­mat­to­muus, kou­lu­vai­keu­det, mie­lia­la­pul­mat ja taus­talla ole­vat trau­maat­ti­set tapah­tu­mat muo­dos­ta­vat usein vyyh­din, jonka hal­lit­se­mi­seksi tar­vi­taan hyvin toi­mi­vaa moniam­ma­til­lista yhteis­työtä. Mikä on nuo­ri­sop­sy­kiat­rian rooli? Kuinka aut­taa nuorta ja tämän per­hettä, pitää yllä toi­voa ja nähdä hyvää nuo­ressa, joka sitä ei vält­tä­mättä halua?

 

To 4.4.2019

8.45 – 9.00
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, SNPY:n puheenjohtaja

9.00 – 10.00
Käy­tös­häi­riö – Käypä hoito -suo­si­tus,
Eila Lauk­ka­nen, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pro­fes­sori eme­rita, Itä-Suomen yliopisto

10.00 – 10.30
Kahvi

10.30 – 11.45
Mie­len­ter­vey­den häi­riöt ja väki­val­ta­käyt­täy­ty­mi­nen nuo­ruusiässä,
Miia Kaar­ti­nen, LT, ayl, lasten- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian erikoislääkäri

11.45 – 12.45
Lounas

12.45 – 14.00
Nuo­ret ja päih­teet,
Emma Nie­melä, LL, nuo­ri­sop­syk. eri­kois­lää­käri, päih­de­lää­ke­tie­teen erityispätevyys

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
Moti­voiva haas­tat­telu,
Jari Lahti, dosentti, Hel­sin­gin yliopisto

 

Pe 5.4.2019

 

8.45 – 10.00
”Kuka muka meitä voi aut­taa”, Käy­tös­häi­riöis­ten las­ten hoito- ja kun­tou­tus sijais­huol­lossa per­he­kun­tou­tus­kes­kus Laus­teella,
Marjo Oino­nen, palvelupäällikkö

10.00 – 10.30
Kahvi

10.30 – 11.30
Autis­mi­kir­jon häi­riöt ja aggres­sio,
Outi Kaarre, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, toh­to­ri­kou­lu­tet­tava, Niu­van­nie­men sairaala

11.30 – 12.30
Lounas

12.30 – 13.45
Vihan sokai­se­mana,
Rauno Jun­tu­maa, FT, psy­ko­logi, psykoanalyytikko

13.45 – 14.15
Kahvi

14.15 – 15.30
Syr­jäy­ty­mi­sen ja väki­val­tai­suu­den taus­ta­te­ki­jät,
Hannu Lau­erma, vas­taava yli­lää­käri, Psy­kiat­ri­nen vankisairaala

 

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.3.2019 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10 e/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 1.4.2019 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com tai olli.salo(-at-)kuh.fi

map