BODY, DIGI ja SOME – psykoterapian näkökulmasta

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry –
Fin­lands ung­domsp­sy­kiat­riska före­ning rf

Hel­sin­gin psy­ko­te­ra­piayh­dis­tys ry –
Hel­sing­fors psy­ko­te­ra­pifö­re­ning rf

 

Yhteis­työssä jär­jes­tä­vät koulutuspäivät

 

BODY, DIGI ja SOME – psy­ko­te­ra­pian näkökulmasta

 

Paikka: Tie­tei­den talo, Kirk­ko­katu 6, 00170 Helsinki

Aika: 14. – 15.9.2018

Luen­noit­sija:
Pro­fes­sori, psy­koa­na­lyy­tikko ALESSANDRA  LEMMA

Tulkki: Kimmo Absetz

 

Päi­vien puheenjohtajat:

per­jan­taina psy­ko­logi, psy­ko­te­ra­peutti Axel Aminoff

lau­an­taina psy­ko­logi, psy­ko­te­ra­peutti  Olli Salo

 

 

OHJELMA

 

PERJANTAI 14.9.2018

 

09:00 – 09:45
Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja aamukahvi

09:45 – 10:00
Kou­lu­tus­päi­vien avaus ja luen­noit­si­jan esit­tely,
oikeus­p­sy­kiatri, LT psy­koa­na­lyy­tikko (IFPS)  Hannu Säävälä

10:00 – 11:30
Kehon­muok­kauk­sen psyyk­ki­set ja sym­bo­li­set merkitykset.

11:30 – 12:30
Lounas

12:30 – 14:00
Kehon­muok­kaus;  hoi­dol­li­sia näkö­kul­mia ja tapausesimerkkejä

14:00 – 14:30
Kahvi

14:30 – 16:00
Keho­dys­fo­ria ja suku­puo­len kor­jaus­leik­kauk­set psy­ko­te­ra­peu­tin näkökulmasta.

16:00 – 16:30
Kes­kus­te­lua päi­vän aiheista

 

 

LAUANTAI 15.9.2018

 

09:30 – 10:00
Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja aamukahvi

10:00 – 11:30
Sosi­aa­li­sen median vai­ku­tus sek­su­aa­li­suu­den kehi­tyk­seen nuoruusiässä

11:30 – 12:30
Salaattibuffet

12:30 – 14:00
Video­vä­lit­tei­nen psy­ko­te­ra­pia – uusi set­ting, trans­fe­renssi ja vastatransferenssi

14:00 – 14:30
Lop­pu­kes­kus­telu. Kou­lu­tus­päi­vien päätös.

 

* * *

 

LISÄTIETOJA

 

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on EFPP:n ja SNPY:n  jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/perjantai ja 120 € /lauantai. Ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170 €/perjantai ja 150 €/ lau­an­tai.  Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit sekä lou­naan per­jan­taina ja salaat­ti­buf­fe­tin lau­an­taina. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 1.9.2018 men­nessä net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10 €/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 1.9.2018 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 0442836806 seija.m.ollikainen@gmail.com tai Arja Hut­tuselta  arja.huttunen@arjahuttunen.fi.

 

TIETOJA LUENNOITSIJASTA

 

Ales­san­dra Lemma, MA, MPhil,  on klii­ni­nen psy­ko­logi ja psy­koa­na­lyy­tikko sekä  brit­ti­läi­sen Psy­koa­na­lyyt­ti­sen Yhdis­tyk­sen jäsen.  Hän toi­mii joh­ta­jana  nuor­ten konsultaatio- ja tera­pia­pal­ve­luja tar­joa­vassa Queen Anne Street Prac­ticessa Lontoossa.

 

Ales­san­dra Lemma luen­noi pal­jon sekä Bri­teissä että kan­sain­vä­li­sesti ja on jul­kais­sut useita kir­joja psy­ko­te­ra­piasta ja psy­koa­na­lyy­sistä. Eri­tyi­senä kiin­nos­tuk­sen koh­teena hänellä on kehon­ku­van häi­riöt (eri­tyi­sesti body dys­morp­hia ja body modi­fica­tion prac­tices), trau­mat, nuo­ruusiän kehi­tys sekä huu­mo­rin psy­ko­lo­gia. Hän on kiin­nos­tu­nut myös video­vä­lit­tei­sistä psy­ko­te­ra­pioista, joista tuore jul­kaisu vuo­delta 2017 on The Digi­tal Age on the Couch: Psyc­hoa­na­ly­tical Prac­tice and New Media.