Nuorisopsykiatrian päivät 5.-6.4.2018

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry
Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päivät

PSYKOOTTINEN NUORI

5. – 6. huh­ti­kuuta, 2018
Hotel Art­hur, Vuo­ri­katu 19, Helsinki

 

Mitä tehdä, kun nuo­rella on psy­koot­ti­sia oireita? Mitä se tar­koit­taa hänelle itsel­leen, hänen lähei­sil­leen ja nuo­ren tule­vai­suu­delle? Kuinka tar­jota paras mah­dol­li­nen hoito ja pitää yllä toi­voa pelot­ta­vassa tilan­teessa? Kou­lu­tus­päi­villä syven­ny­tään uusiin psy­koo­si­tut­ki­muk­siin, tutus­tu­taan eri­lai­siin käy­tän­töi­hin, hoi­to­mal­lei­hin ja näkö­kul­miin, joita hoi­dossa olisi tär­keää ottaa huo­mioon, sekä kuul­laan koke­mus­asian­tun­ti­jaa. Tervetuloa!

Ohjelma

To 5.4.2018

8.00 – 8.30
Ilmoittautuminen

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, SNPY:n puheenjohtaja

8.45 – 10.00
Psy­koo­sin muut­tuva etio­lo­gia,
Tuukka Raij, LT, psy­kiat­rian erikoislääkäri

10.00 – 10.30
Kahvi

10.30 – 11.45
Psy­koot­ti­nen nuori nuo­ri­sop­sy­kiat­rin vas­taa­no­tolla – diag­nos­tiikka ja psyy­ken lää­ke­hoito,
Hannu Mogk, psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian erikoislääkäri

11.45 – 12.45
Lounas

12.45 – 14.00
Psy­koo­sin esioi­reet ja psy­koot­ti­sen kal­tai­set koke­muk­set,
Sebas­tian Ther­man, PsT, eri­kois­tut­kija, THL

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.45
CRT – Kog­ni­tii­vista toi­min­ta­ky­kyä kohen­tava tera­pia – Loh­jan sai­raan­hoi­toa­lu­een toi­min­ta­malli,
Minna Puhakka, joh­tava psy­ko­logi, HUS

 

Pe 6.4.2018

8.30 – 9.45
Toi­vot­to­masta tapauk­sesta toh­to­riksi,
Päivi Ris­sa­nen, VTT, ter­veys­tie­tei­den jatko-opiskelija, kokemusasiantuntija

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 12.00
Per­he­te­ra­peut­ti­nen näkö­kulma psy­koo­sien hoi­toon, Pekka Borc­hers, FT, psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, per­he­te­ra­peutti (VET)

12.00 – 13.00
Lounas

13.00 – 14.45
Psy­ko­dy­naa­mi­nen näke­mys psy­koo­siin altis­ta­vista teki­jöistä ja psy­ko­te­ra­peut­ti­set mah­dol­li­suu­det,
Irma Saa­ri­mäki, erik.sair.hoitaja, koulutuspsykoterapeutti

14.45 – 15.30
Kou­lu­tus­päi­vien pää­tös ja lähtökahvit

 

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit sekä lou­naan. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 29.3.2018 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044 2836806 seija.ollikainen(-at-)welho.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaen 16.1.2018 osoit­teessa http://nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu