40-vuotisjuhlaseminaari

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

40-VUOTISJUHLASEMINAARI

Luen­noit­si­jana prof. Peter Fonagy

Pe 10.11.2017

Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki
(Ruo­ho­lah­den metroasema)

Yhdis­tyk­sen 40-vuotisjuhlavuoden kun­niaksi olemme kut­su­neet prof. Peter Fona­gyn luen­noi­maan nuo­ruusi­käis­ten psyyk­ki­sistä häi­riöistä ja nii­den hoi­ta­mi­sesta. Peter Fonagy toi­mii Anna Freud Cen­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jana ja pro­fes­so­rina Uni­ver­sity Col­le­gessa Lon­toossa ala­naan Con­tem­po­rary Psyc­hoa­na­ly­sis and Deve­lop­men­tal Science. Fonagy tun­ne­taan mm. men­ta­li­saa­tiota, väki­val­taa, per­soo­nal­li­suus­häi­riöitä ja psy­ko­te­ra­piaa käsit­te­le­vistä tut­ki­muk­sis­taan, jossa hän pyr­kii teke­mään teo­riasta ja tie­teestä rele­vant­tia klii­ni­selle työlle. Psy­koa­na­lyy­sin pii­rissä hän on aikamme joh­ta­vim­pia tut­ki­joita. Ilta­päi­vällä vie­raa­namme on rap-artisti Pale­face. Tervetuloa!

Ohjelma

8.30 – 9.00
Ilmoit­tau­tu­mi­nen

9.00 – 9.30
Kou­lu­tus­päi­vien avaus, Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen 4 vuo­si­kym­mentä
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu,
yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

9.30 – 11.00
Advances in the men­ta­liza­tion based approach to psyc­hot­he­rapy – new unders­tan­ding and new tech­niques,
Peter Fonagy, psy­koa­na­lyy­tikko, pro­fes­sori,
Anna Freud Cen­ter, Uni­ver­sity Col­lege Lon­don (luen­non otsikko tar­ken­tuu myö­hem­min)
Luento on englan­niksi ja tulk­kina toi­mii Kimmo Absezt.

Luen­non abstrakti:
Psyc­ho­lo­gical the­ra­pies are about equally effec­tive. What is more, they have been get­ting less effec­tive over the past 25 years, at least that is what ran­do­mi­sed cont­rol­led trials tell us. Per­haps the fault lies in our approach to men­tal disor­der. The pre­sen­ta­tion will build a case for approac­hing at least severe men­tal disor­der not from the point of view of deficit or pat­ho­logy but the absence of an aspect of func­tion that gene­ra­tes health.  We will chart a move away from a focus on dyadic attach­ment to high­light the impor­tance of social networks. The impor­tance of lear­ning and com­mu­nica­tion as the unique fea­ture of a per­son­hood will be pre­sen­ted in the con­text of the expe­rience of trauma which com­monly dis­rupts the process of lear­ning and the capacity for adap­ta­tion to chan­ged circums­tances. We will pre­sent a fresh unders­tan­ding of psyc­hot­he­rapy process in the light of these insights and pro­vide a fresh ratio­nale for the men­ta­liza­tion approach to the treat­ment of severe psyc­ho­pat­ho­logy in adolescence.

11.00 – 12.00
Lou­nas

12.00 – 13.30
Peter Fonagy – luento jatkuu

13.30 – 14.00
Kes­kus­telu

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 16.00
Pale­face: puhetta ja räp­piä nuoruudesta

16.15 -
Mal­ja­puhe,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

Buffet-pöytä vii­ni­tar­joi­lui­neen

***

Kou­lu­tus­päi­vän hinta on jäse­nille 50 € ja ei-jäsenille 170 €. Huo­mioit­han, että kyseessä on  juh­la­vuo­den eri­kois­hinta, mikä sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, lou­naan ja ilta­ti­lai­suu­den buf­fe­tin juo­mi­neen.  Sitova ilmoit­tau­tu­mi­nen 31.10.2017 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Sitova ilmoit­tau­tu­mi­nen sivuilla myös ilta­ti­lai­suu­teen. Peruu­tuk­set 31.10.2017 jäl­keen las­ku­te­taan. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044-283 6806 seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi