Kari Pylkkäsen muistorahasto

Kari Pylk­kä­sen toi­veen mukai­sesti hänen muis­to­aan voi kun­nioit­taa lah­joit­ta­malla varoja Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen muistorahastoon.

Rahas­ton tili­nu­mero on FI52 8146 9710 1712 72