Nuorisopsykiatrian päivät 6.-7.4.2017

NUORISOPSYKIATRIAN PÄIVÄT
6. – 7. huh­ti­kuuta 2017
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki
(Ruo­ho­lah­den metroasema)

NÄKÖALATTOMUUTTA VAI MIELENHÄIRIÖITÄ?

Kevään kou­lu­tus­päi­vien aiheet käsit­te­le­vät nuor­ten näkö­alat­to­muu­teen ja syr­jäy­ty­mis­ris­kiin liit­ty­viä vai­keuk­sia, joita koh­taamme nuor­ten ja per­hei­den kanssa työs­ken­nel­lessä. Onko kyse yksi­lön elä­män­hal­lin­nan pul­mista, psyyk­ki­sistä häi­riöistä vai yhteis­kun­nal­li­sista ongel­mista ja tren­deistä, jotka vai­kut­ta­vat per­hei­siin, yksi­löi­hin, mie­leen ja ter­vey­teen? Klii­nis­ten inter­ven­tioi­den ja kehi­tysp­sy­ko­lo­gis­ten näkö­kul­mien lisäksi aiheina ovat nuor­ten päih­tei­den­käyttö, rikol­li­suus ja kou­lun mah­dol­li­suus ennal­taeh­käistä syr­jäy­ty­mistä. Tervetuloa!

Tors­tai 6.4.2017

8.30 – 8.45
Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheenjohtaja

8.45 – 9.45
Lap­sia­sia­val­tuu­te­tun näkö­kulma syr­jäy­ty­mi­son­gel­maan,
Tuo­mas Kurttila

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.45
Nuor­ten iden­ti­teet­ti­ke­hi­tys ja syr­jäy­ty­mi­nen suku­pol­vien ket­jussa
Flo­rence Sch­mitt, FT, VET-psykoterapeutti (perhe- yksilö- ja var­hais­ten vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­den psykoterapeutti)

11.45 – 12.45
Lou­nas

12.45 – 14.00
Nuo­resta aikui­seksi – vas­tuu­not­ta­mi­sen vai­keus,
Veikko Aal­berg, prof., psykoanalyytikko

14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 16.00
Voiko opet­taja estää syr­jäy­ty­mi­sen?,
Eira Kalermo, eri­tyi­so­pet­taja, Lapin ammattioppilaitos

Per­jan­tai 7.4.2017

8.30 – 9.45
Syr­jäy­ty­mi­nen ja rikol­li­suus,
Mikko Aal­to­nen, VTT, dos., Kri­mi­no­lo­gian ja oikeus­po­li­tii­kan instituutti

9.45 – 10.15
Kahvi

10.15 – 11.30
Nuor­ten päih­de­riip­pu­vuus – syr­jäy­ty­mi­sen syy vai seu­raus?
Kaarlo Simo­joki, LT, A-klinikka-säätiö

11.30 – 12.30
Lou­nas

12.30 – 13.45
Syr­jäy­ty­mistä ehkäi­sevä hoi­to­polku neu­rop­sy­kiat­ri­silla ADHD- ja autis­mi­kir­jon asiak­kailla,
Anna-Mari Anders­son, psy­ko­logi, neu­rop­sy­kiat­ri­nen rat­kai­su­kes­kei­nen valmentaja

13.45 – 14.00
Kahvi

14.00 – 15.30
Koke­muk­sia Loh­jan nuo­ri­sop­sy­kiat­rian tehos­te­tun avo­hoi­don yksi­köstä,
Krista Papp, LT, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psykoterapeutti

Päi­vien päätös

***

Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.3.2017 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 5 e/lasku. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044 2836806 seija.ollikainen(-at-)welho.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi

 
Ilmoit­tau­tu­mi­nen