Lasten- ja nuorisopsykiatrian NordCAP 2018

Ohessa on lasten- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian NordCAP 2018 -kon­fe­rens­siin liit­tyvä call for abstracts, alan tut­ki­mus­joh­ta­jille koh­dis­tettu pyyntö oman tut­ki­mus­ryh­män esit­te­lystä sekä vielä tilai­suu­den ennak­ko­tie­dot. Ohjelma jul­kais­taan lähiviikkoina.

NordCAP 2018 on suun­nattu paitsi las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den parissa työs­ken­te­le­ville tut­ki­joille ja lää­kä­reille, myös muille alan asian­tun­ti­joille ja päättäjille.

Lisä­tie­toja:

http://ty.fi/nordcap
nordcap@utu.fi

 

Liit­teet:

NordCAP18-mapping of research groups

1st announcement_Nordcap18-Finland

NordCAP18-Call for abstracts