Aikaisemmat koulutukset

 • Webi­naari: Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 15. – 16.4.2021


 • Mark Solms -webi­naa­rin osallistumisohjeet


 • Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät: Mark Solms -seminaari


 • Mark Solms semi­naa­rin toteu­tus syk­syllä 2020 on muuttunut


 • Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 26.-27.3.2020 peruttu


 • Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 26.-27.3.2020


 • Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 14.-15.11.2019

  • 14.11.2019
  • Hel­sinki
  • Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry

   Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät
   14.-15. mar­ras­kuuta 2019
   Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)

    

   NUORUUTTA VAI EPÄVAKAUTTA?

    

   Nuo­ruusiän kehi­tyk­seen ja nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­seen työ­hön liit­tyy oleel­li­sena osana epä­va­kaus ja muu­tos. Keho, per­soo­nal­li­suus ja mieli muut­tu­vat kehi­tyk­sen myötä. Myös nuo­ren rooli per­heessä ja yhteis­kun­nassa muut­tuu. Nuor­ten psyyk­ki­nen oireilu voi näyt­täy­tyä eri aikoina hyvin toi­sen­lai­sena, mikä tekee diag­no­soin­nin ja hoi­to­lin­jaus­ten teke­mi­sen haas­teel­li­seksi. Epä­va­kaus voi liit­tyä niin nuo­ren tun­tei­den sää­te­ly­ky­kyyn, iden­ti­teet­tiin kuin hoi­to­mo­ti­vaa­tioon. Kou­lu­tus­päi­villä pyri­tään laaja-alaisesti ymmär­tä­mään epä­va­kau­den ilmiötä ja poh­di­taan kuinka pysyä työn­te­ki­jöinä vakaina.

    

   To 14.11.2019

   8.45 – 9.00
   Kou­lu­tus­päi­vien avaus,
   Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, SNPY:n puheenjohtaja.

   9.00 – 10.15
   Muut­tu­vat oire­ku­vat, epä­va­kaus ja diag­no­soin­nin haas­teet nuo­ruusiässä,
   Henna Hara­vuori, LT, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian erikoislääkäri.

   10.15 – 10.45
   Kahvi

   10.45 – 12.00
   Itse­reflek­tio­kyky psy­ko­te­ra­peut­ti­sessa hoi­dossa epä­va­kailla poti­lailla,
   Harri Val­ko­nen, PsT, kouluttajapsykoterapeutti.

   12.00 – 12.45
   Lounas

   12.45 – 14.00
   Kiin­ty­mys­suh­teen vai­ku­tus psyyk­ki­seen kehi­tyk­seen, aiheut­taako epä­va­kaus epä­va­kautta,
   Riikka Korja, kehi­tysp­sy­ko­lo­gian dos. Turun yli­opisto, psykoterapeutti.

   14.00 – 14.30
   Kahvi

   14.30 – 15.45
   Epä­va­kaus ja men­taa­li­saa­tioon perus­tava hoi­to­malli,
   Matti Kei­nä­nen, psy­kiat­rian ja klii­ni­sen psy­ko­lo­gian dos., psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lut­taja ja Matti Iso­sävi, psykoterapeutti

    

   Pe 15.11.2019

   9.00 – 10.30
   Sek­su­aa­li­nen kehi­tys ja sii­hen liit­tyvä häm­men­nys nuo­ruusiässä. Ilmen­tääkö trans­su­ku­puo­li­suu­den koke­mus muuta epä­va­kautta?
   Marja Työ­lä­järvi, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri, psykoterapeutti.

   10.30 – 11.00
   Kahvi

   11.00 – 12.30
   Dia­lek­ti­nen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pia nuor­ten hoi­dossa,
   Tuija Heloaho, sh, DKT-kouluttaja

   12.30 – 13.30
   Lounas

   13.30 – 15.00
   Tun­tei­den sää­te­ly­tai­dot osana ahdis­tuk­sen hoi­toa,
   Katja Myl­ly­viita, psy­ko­logi psykoterapeutti

    

   Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit, mutta ei lou­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 8.11.2019 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Mak­sut mak­se­taan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen kou­lu­tus­ti­lai­suutta. Jos maksu ei ole tul­lut tilille, mak­sut las­ku­te­taan kou­lu­tus­päi­vien jäl­keen, jol­loin lisä­tään las­ku­tus­lisä 10 e/lasku. Mah­dol­li­set peruu­tuk­set teh­tävä 12.11.2019 men­nessä. Tämän jäl­keen teh­dyistä peruu­tuk­sista las­ku­te­taan kou­lu­tus­maksu koko­nai­suu­des­saan. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com

   PDF-esite
   map

    

   -->
  • Lue lisää »

 • Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät: HYVÄN KÄÄNTÖPUOLI Nuo­ren käytöshäiriö


 • BODY, DIGI ja SOME – psy­ko­te­ra­pian näkökulmasta


 • Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 5.-6.4.2018