Kirjasto

Nuo­ri­so­tie­don kirjasto

Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen kir­ja­ko­koelma on Nuo­ri­so­tie­don kir­jas­tossa. Kokoel­man uutuu­det päi­vit­ty­vät kir­ja­lis­talle.

Yhdis­tyk­sen tilaa­maa Jour­nal of Ado­lescence -leh­teä voi lai­nata tai pyy­tää artik­ke­leista kopioita (0,20 € / sivu).

Kir­ja­han­kin­noista vas­taa Seija Olli­kai­nen, seija.m.ollikainen@gmail.com.

Nuo­ri­soa­lan val­ta­kun­nal­li­nen eri­kois­kir­jasto sijait­see Allianssi-talossa Hel­sin­gin
Itä-Pasilassa. Kai­kille avoin moni­tie­teel­li­nen kir­jasto tar­joaa tie­toa nuo­ri­so­tut­ki­muk­sesta kiin­nos­tu­neille ja nuor­ten parissa työskenteleville.

Kir­jas­to­pal­ve­luja voi käyt­tää netin kautta, säh­kö­pos­titse, puhe­li­mitse tai käy­mällä pai­kan päällä. Asiak­kaille teh­dään tie­don­ha­kuja ja aineis­toa lähe­te­tään tar­vit­taessa pos­titse. Lai­nat voi palaut­taa myös ulko-oven pos­ti­laa­tik­koon. Tie­dot kir­jas­ton vali­koi­mista ja moni­puo­li­sista pal­ve­luista löy­ty­vät sivulta www.nuorisotiedonkirjasto.fi

Nuo­ri­so­tie­don kir­jasto
Ase­ma­pääl­li­kön­katu 1, 00520 Hel­sinki
p. 020 755 2601/602, kirjasto(at) alli.fi
Avoinna ma-pe 9-16, ke 9-18.
Sijainti ja kulkuyhteydet